Licencja Arcabit

Poniższa umowa przedstawia postanowienia prawne zawarte pomiędzy firmą Arcabit Sp. z o.o. zwaną dalej Producentem, a Nabywcą jako końcowym użytkownikiem. Firma Arcabit Sp. z o.o. jest producentem programu antywirusowego Arcabit, zwanego dalej Programem. Jest on chroniony przez prawo polskie (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz międzynarodowe postanowienia o ochronie własności intelektualnych i prawnych.

Producent nie sprzedaje Nabywcy Programu, a jedynie udziela mu prawa jego użytkowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyrażone bezpośrednio w Umowie. Przyjmuje się, że Nabywca instalując program, akceptuje postanowienia tej umowy. Jeśli Nabywca nie akceptuje warunków umowy w ciągu 30 dni może zwrócić oprogramowanie w miejscu, gdzie zostało ono nabyte w zamian za zwrot zapłaconej kwoty w pełnej wysokości. Po upływie okresu aktualizacji Nabywca ma prawo do wykorzystywania Programu bez prawa do aktualizacji.

Producent zastrzega sobie prawo dołączenia do aktualizacji Programu materiałów informacyjno reklamowych o współpracujących z nim podmiotach trzecich oraz przesyłania informacji o produktach i promocjach producenta.

Nabywca ma prawo:

1. do użytkowania Programu na liczbie stanowisk określonych w licencji;
2. do pobierania aktualnej wersji Programu z Internetu przez czas określony w licencji, pod warunkiem dokonania instalacji nie później niż miesiąc od daty zakupu;
3. do uzyskania porad w przypadku trudności. Porad udzielają wysokiej klasy specjaliści;
4. do przesłania plików podejrzanych o infekcję nieznanym wirusem do analizy;
5. do uzyskania bezpłatnej szczepionki na dostarczonego wirusa, nieusuwalnego przez najnowszą wersję programu;
6. do nabycia kontynuacji abonamentu po korzystnej cenie (tylko po uprzednim zarejestrowaniu się);
7. do bezpłatnego wsparcia technicznego przez okres trwania abonamentu;

Nabywca nie ma prawa:

1. do wypożyczania, wynajmowania lub innych form przekazywania udzielonej mu Licencji bez wcześniejszej pisemnej zgody Producenta;
2. wykonywania kopii programu, z wyjątkiem jednej kopii do celów archiwalnych;
3. modyfikowania, tłumaczenia, rekompilowania Programu oraz towarzyszącej mu dokumentacji w jakiejkolwiek postaci;
4. dokonywania prób odtwarzania kodu źródłowego Programu;
5. tworzenia produktów pochodnych na podstawie Programu;
6. usuwania lub zmiany znaków handlowych i informacji o produkcie podanych w Programie bądź w dołączonych materiałach;
7. świadczenia usług przy wykorzystaniu Programu;

Gromadzenie informacji

Oprogramowanie może przesyłać na serwery prowadzone przez Producenta informacje o plikach, o ich zawartości jak i ścieżce dostępu, a także fragmenty lub całe pliki, w celu ich weryfikacji pod kątem zagrożeń.

Uzyskane informacje są chronione przez Producenta zgodnie z wymogami ustawowymi.

Ograniczenia rękojmi

Producent gwarantuje, że Program będzie w znacznym stopniu działał zgodnie z dołączoną dokumentacją. Producent nie gwarantuje, że Program spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej Producent nie gwarantuje całkowitej bezbłędności Programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania Programu lub braku możliwości użytkowania Programu niezależnie od tego w jaki sposób te szkody powstały i czego dotyczą. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do możliwości użycia zakupionego Programu do określonego celu. W przypadku udostępnienia numeru licencji osobom trzecim Producent zastrzega sobie możliwość zablokowania numeru licencji bez wcześniejszego powiadomienia Nabywcy.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia Programu nawet jeśli Producent został uprzedzony o możliwości powstania takich uszkodzeń. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje Program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy na podstawie postanowień niniejszej umowy nie przekroczy sumy, jaką Nabywca uiścił za licencję na korzystanie z programu.