RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą przysługiwać Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Arcabit Sp. z o.o. danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Arcabit Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Warszawa, ul. Graniczna 50. Kontakt: tel. 22 532 69 00, email: zakup@arcabit.pl,

2. Kontakt w razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Arcabit Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@arcabit.pl

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

– wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
– Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Arcabit Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
– Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
– Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

– Osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
– Podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa;
– Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawnej.

5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego

6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

– Wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
– Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
– Marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu;
– Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

7. Klientom przysługują następujące prawa:

– Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
– Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
– Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
– Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

8. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

9. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.